November 28, 2022 – Fresh Cured Shallots by Omar Shamsi

Monday

November 28, 2022

Fresh Cured Shallots

Photography 📸 by Omar Shamsi