November 1, 2020 – Coastal Dune Sands by Omar Shamsi

Sunday

November 1, 2020

‘Coastal Dune Sands’

Photography by Omar Shamsi

Photography Year:  2020

Location:  Oregon, USA