July 7, 2019 – Agapanthus Flower Detail by Omar Shamsi

Sunday

July 7, 2019

‘Agapanthus Flower Detail’

Photography by Omar Shamsi.